Regulamin STUDIA TAŃCA ALIBI

Niniejszy regulamin powstał, by ułatwić Państwu korzystanie z szerokiej gamy naszych usług.

1.DEFINICJE

Zajęcia– organizowane przez STUDIO TAŃCA ALIBI dla dzieci młodzieży i dorosłych zajęcia taneczne, ruchowe w Lokalu, odbywające się w Lokalu, na zasadach szczegółowo określonych w niniejszym Regulaminie

Klient– osoba pełnoletnia, która zawarła umowę z Studiem na własną rzecz bądź na rzecz innego Uczestnika jako jego opiekun prawny (np. rodzic) .

Uczestnik– osoba, która na podstawie Umowy jest beneficjentem usług Studia

STA – firma STUDIO TAŃCA ALIBI DOROTA CIOŁKOWSKA, KOMADZYN 27 99-300 KUTNO NIP 775-218-25-62 REGON 473039748 oferująca usługi z zajęć taneczno-rozwojowych dla dzieci, zajęć tanecznych dla młodzieży, urodzin, animacji dla dzieci.

Umowa – odrębny dokument określający szczegółowe prawa i obowiązki Klienta, Uczestnika i Studia

Animacje dla dzieci – usługa polegająca na organizacji czasu dzieciom podczas uroczystości rodzinnych lub innych.

Urodziny – usługa świadczona przez Studio, polegająca na organizacji przyjęcia urodzinowego dla uczestnika i jego gości, każdorazowo obejmująca min rekwizyty do tańca i zabaw, animacje taneczne i zabawy sportowe, których lista wraz z cennikiem znajduje się na stronie internetowej.

Strona internetowa – strona internetowa www.studiotancaalibi.pl

Lokal – lokal położony w Kutnie, przy ul. pl. Wolności 1 będący jedną z lokalizacji, w których Studio świadczy usługi.

2.UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

1.Zapisy na zajęcia dokonywane są: poprzez aplikacje ACTIVNOW telefonicznie pod numerami telefonów: 504927481, 791345823 lub osobiście w recepcji Studia. O kolejności zakwalifikowania kursanta do grupy decyduje data podpisania umowy. Oferta zajęć pod linkiem www.studiotancaalibi.pl/zapisy-na-zajęcia

2.Uczestnikami zajęć mogą być jedynie osoby, które przestrzegają niniejszego Regulaminu oraz mają uregulowaną za nie opłatę zgodnie z aktualnym cennikiem zajęć dostępnym na stronie :www.studiotancaalibi.pl/cennik.


3.Podpisanie umowy zachodzi poprzez zaakceptowanie regulaminu w formularzu zapisów poprzez aplikację ACTIVNOW - Po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji przez Kursanta (lub przedstawiciela ustawowego Kursanta) zostanie zawarta umowa cywilnoprawna pomiędzy STALIBI, regulująca wzajemnie zobowiązania Stron. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosowane będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. Możliwe jest także podpisanie fizycznego dokumentu gdy zapis na zajęcia odbył się w recepcji Studia.


4.Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wykupienie karnetu (lub zajęć jednorazowych) i okazanie go na recepcji przed każdymi zajęciami. Karnet ważny jest 30 dni od daty pierwszego spotkania. Ważność karnetu kończy się z dniem wskazanym na druku karnetowym.


5.Opłata uiszczana jest z góry przed pierwszymi zajęciami. W przypadku nieobecności opłata za zajęcia nie przechodzi na następny miesiąc.

6.Warunkiem rezerwacji miejsca na zajęciach jest dokonanie opłaty za wybrane zajęcia zgodnie z cennikiem podanym na stronie internetowej, a po 2 zajęciach próbnych w przypadku zajęć dla małych dzieci podpisanie umowy uczestnictwa.

7.Umowę można wypowiedzieć z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec kolejnego miesiąca w formie pisemnej na recepcji Studia.

8.Osoby, które dokonały opłaty i podpisały umowę uczestnictwa na zajęciach mają pierwszeństwo uczestnictwa w danych zajęciach. Osobom zapisanym, ale bez wniesionej opłaty Studio nie gwarantuje miejsca na wybranych zajęciach.

9.STUDIO informuje osoby zapisane o terminie rozpoczęcia zajęć poprzez informacje na stronie internetowej, facebooku.

10.Zapisy na kursy prowadzone są przez cały rok szkolny. Osoby, które zapisują się na kursy w trakcie ich trwania, ponoszą opłatę proporcjonalną.

3. SYSTEM PŁATNOŚCI

1. Korzystanie z zajęć możliwe jest po opłaceniu z góry wybranych usług zgodnie z obowiązującym, określonym odrębnie cennikiem, znajdującym się na stronie internetowej www.studiotancaalibi.pl/cennik

2. Placówka udostępnia następujące metody płatności: poprzez system ActiveNow. Po zalogowaniu do systemu klikamy zakładkę „ROZLICZENIE” lub kartą płatniczą, przelewem tradycyjnym, przelewem on line, gotówka w STALIBI.

3. Wszelkie opłaty powinny zostać uregulowane w wysokości, terminach i na zasadach określonych w Umowie zawartej przez Klienta. Aktualny cennik świadczonych usług znajduje się na stronie: www.studiotancaalibi.pl/cennik

4. Placówka zastrzega sobie możliwość zmiany cennika. Informacja o planowanej zmianie cen za zajęcia, podawana jest niezwłocznie do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.studiotancaalibi.pl oraz w placówce. Nowy cennik nie dotyczy usług opłaconych i Umów zawartych przed jego wejściem w życie. Zasady regulowane w tym punkcie nie dotyczą sytuacji powstałej na skutek działania siły wyższej.

4.NIEOBECNOŚCI NA ZJĘCIACH1.

1.W przypadku nieobecności na opłaconych zajęciach uczestnikowi przysługuje prawo do odrobienia opuszczonych zajęć na zasadach opisanych poniżej.

Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do unieważnienia obowiązku poniesienia kosztów uczestnictwa w zajęciach ani zmniejszenia opłaty za kurs. Opłata za zajęcia jest stała i opisana w umowie. W przypadkach nieobecności w danym miesiącu rozliczeniowym uczestnik ma prawo do odrobienia jej w ciągu 4 tygodni od zaistnienia nieobecności na zajęciach innej grupy. Chęć odpracowania nieobecności należy zgłaszać telefonicznie wysyłając sms pod nr 791345823.

W przypadku rozwiązania grupy przed upływem ważności umowy przez Studio, pozostałe wejścia można wykorzystać na innych, dowolnych zajęciach lub otrzymać zwrot za zajęcia, które się nie odbyły, w terminie 30 dni od ostatnich zajęć grupy.

W przypadku choroby instruktora lub innych zdarzeń losowych Studio dołoży wszelkich starań, by zapewnić zastępstwo lub odrobić zajęcia w innym dogodnym terminie, o czym poinformuje uczestników w najszybszym możliwym terminie.

5.ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się w siedzibie na ul. Plac Wolności 1

Uczestnik zapisywany jest do określonej grupy (dzień, godzina, grupa wiekowa).

Zajęcia taneczne popołudniowe trwają od 30 – 45 minut dla dzieci od 2 do 6 lat, dla dzieci i młodzieży 45-60 minut, dla dorosłych 60 minut i dłużej zgodnie z grafikiem na stronie.

W zajęciach dla dzieci od lat 3 uczestniczą tylko dzieci, a rodzice i opiekunowie proszeni są o nie wchodzenie na salę taneczną. W zajęciach z opiekunem uczestniczy dziecko i jeden opiekun.

Zajęcia nie odbywają się w dni ustawowo wolne od pracy oraz w w dni między świętami, a Studio przysługuje pełne wynagrodzenie za dany miesiąc zgodnie z umową

  STA zastrzega sobie prawo do zmiany ceny, grafiku zajęć, jak również odwołania zajęć w przypadku niewystarczającej frekwencji. W wyjątkowych przypadkach STA ma prawo zorganizować zastępstwo za instruktora. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, jeśli przyjdą na nie mniej niż 4 osoby.

  W przypadku choroby instruktora lub innych zdarzeń losowych Studio dołoży wszelkich starań, by zapewnić zastępstwo lub odrobić zajęcia w innym dogodnym terminie, o czym poinformuje uczestników w najszybszym możliwym terminie.

Kursy odbywają się zgodnie z ustalonym na początku roku harmonogramem zajęć. Uczestnik ma prawo, po uprzednim uzyskaniu zgody szkoły, do przeniesienia się na kurs w innym terminie, jeżeli taki istnieje i są na nim wolne miejsca.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania organizowanego kursu, w przypadku jeżeli na zajęcia zgłosi się zbyt mała ilość osób. W takim przypadku Organizator zwróci uczestnikom pobrane opłaty.

Na zajęciach obowiązuje obuwie zmienne.

Zajęcia mogą być nagrywane lub fotografowane wyłącznie po uzgodnieniu z Studiem i osobą prowadzącą zajęcia.

Organizator zastrzega sobie prawo do czasowych zastępstw lub zmiany nauczyciela prowadzącego.

Klient bądź uczestnik są zobowiązani zgłaszać przed zajęciami wszelkie dolegliwości zdrowotne, urazy, kontuzje, ciążę i inne.

W przypadku barku możliwości realizowania zajęć spowodowanego siłą wyższą, np. pandemią, Studio przeprowadzi zajęcia w formie online – na żywo tak by uczestnicy zajęć mogli widzieć i słyszeć instruktora. Wówczas kwota za zajęcia ulega zmniejszeniu o 20 procent.

6.BEZPIECZEŃSTWO

  1.Studio nie ubezpiecza Uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków, ani też nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Osoby, które chcą być ubezpieczone na wypadek zdarzenia zaistniałego podczas przebywania Uczestnika na terenie placówki, powinny wykupić stosowne ubezpieczenie we własnym zakresie.
  2. Klienci są obowiązani zgłaszać Instruktorowi przed zajęciami wszelkie dolegliwości zdrowotne Uczestnika, złe samopoczucie, urazy, kontuzje i inne. W przypadku problemów zdrowotnych placówka rekomenduje konsultacje z lekarzem.
  3. Przebywanie w salach jest niedozwolone bez Instruktora lub innego upoważnionego pracownika placówki.
  4.Studio nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zagubione na jej terenie.
  5. Uczestnicy oraz osoby trzecie przebywające na terenie placówki lub w miejscu prowadzenia zajęć zobowiązane są do przestrzegania przepisów bhp i p-poż obowiązujących na terenie placówki, jak również do zachowania czystości i poszanowania mienia. Uczestnicy zobowiązani są do realizacji poleceń Instruktorów prowadzących zajęcia. Uczestnicy i osoby trzecie przebywające na terenie placówki lub w miejscu prowadzenia zajęć zobowiązani są wykonywania poleceń wydawanych przez uprawnionych pracowników Studia.
  6. Uczestnik oczekujący na zajęcia powinien przebywać w miejscu do tego przeznaczonym, nie zakłócając porządku.
  7. Zabrania się wnoszenia na salę taneczną jedzenia i ciepłych napojów. Napoje zimne mogą być wnoszone i spożywane w miejscu i czasie wskazanym przez Instruktora.
  8. Na terenie studia obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wnoszenia, spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających, wprowadzania zwierząt, rowerów oraz wnoszenia przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia innych osób.
  9. Ewentualne przypadki zagubienia lub uszkodzenia mienia powinny być niezwłocznie zgłaszane w recepcji.
  10. Nie należy wnosić cennych przedmiotów na teren Studia.
  11. Klient ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody, w tym szkody powstałe w wyniku niezastosowania się do poleceń Instruktora lub pracownika Studia

  7.REKLAMACJE


 1. 1. Klient może złożyć reklamację pisemnie lub w za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli usługi świadczone przez placówkę nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie
  z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub Umową.
  2. Reklamacja powinna zawierać:
  a. dane personalne reklamującego,
  b. temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy,
  c. okoliczności uzasadniające reklamację,
  d. podpis reklamującego– w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
  3. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Właściciela Studia pisemnie w recepcji lub drogą e-mailową na adres stalibi@op.pl niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. W przypadku składania reklamacji pocztą elektroniczną, reklamacja powinna być wysłana z adresu e-mail wskazanego w umowie pod rygorem pozostawienia bez rozpoznania.
  4. Placówka udziela odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres podany przez reklamującego w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
  5. Placówka może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli
  a. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie lub załącznikach. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu.
  c. reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa.
  d. zostanie złożona po upływie 14 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.
  6. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, studio może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać reklamującego do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem,
  iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
  7. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania studio poinformuje niezwłocznie reklamującego.


8.ORGANIZACJA URODZIN/ANIMACJI


1 Rezerwacja termin

Wstępną rezerwację terminu urodzin można zgłosić w naszej siedzibie na ulicy Plac Wolności 1 na facebooku lub telefonicznie pod nr 504927481

Warunkiem pełnej rezerwacji jest: – wpłata zadatku w wysokości 200 zł na konto (w tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko oraz termin przyjęcia urodzinowego) lub osobiście w recepcji studia oraz wypełnienie ankiety urodzinowej. Brak zadatku po upływie 3 dni od daty wstępnej rezerwacji skutkuje zwolnieniem terminu.

Podczas rezerwacji należy podać planowana liczbę gości. Ostateczną liczbę gości należy zgłosić, co najmniej 3 dni przed urodzinami.

2. Przebieg urodzin

Przyjęcie urodzinowe rozpoczyna się i kończy się o ustalonej godzinie. Po urodzinach animatorzy rozpoczynają sprzątanie.

W przypadku, gdy urodziny będą się odbywać w lokalu, będzie on dostępny dla gości i Klienta oraz Uczestnika nie wcześniej niż 20 minut przed rozpoczęciem urodzin.

W przypadku urodzin u klienta prosimy o przygotowanie odpowiedniej ilości miejsca na swobodne i bezpieczne zabawy oraz pomieszczenia, w którym będziemy mogli się przebrać i rozłożyć potrzebne rekwizyty. Animatorzy przybywają na przyjęcie około 10-15 minut przed czasem.

Czas trwania imprezy urodzinowej jest ściśle określony. Wydłużenie czasu trwania imprezy możliwe jest po wcześniejszym uzgodnieniu z Studiem oraz po dokonaniu opłaty zgodnie z cennikiem.

Cena zabawy urodzinowej uzależniona jest od wybranego pakietu, ilości gości i rodzaju imprezy. Cennik urodzin podany jest na stronie internetowej lub ustalany jest indywidualnie po wypełnieniu formularza.

Opłatę za całość przyjęcia urodzinowego należy uiścić najpóźniej w dniu imprezy w gotówce, lub do 3 dni po zakończonej imprezie przelewem.

3. Opieka:

Opiekę nad uczestnikiem i jego gośćmi biorącymi udział w urodzinach sprawuje Klient bądź inne osoby pełnoletnie.

Każde dziecko do 3 roku życia uczestniczące w animacji, musi mieć opiekuna, który będzie brał czynny udział w zabawach.

4.Odwołanie urodzin

Studio zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy. W takiej sytuacji Studio zobowiązany jest do zwrotu zadatku.

Animacje dla dzieci, eventy, organizacja przyjęć okolicznościowych w siedzibie klienta

Wstępną rezerwację uczestnictwa lub zamówienie imprezy okolicznościowej można zgłosić: mailowo, telefonicznie (komunie, chrzciny,wesela, poprawiny )

W przypadku imprez w przedszkolach, szkołach, firmach W zgłoszeniu milowym należy podać:

nazwę i adres imprezy

termin i godzinę rozpoczęcia zabawy ,

przybliżony wiek uczestników,

przybliżoną liczbę uczestników

dane Zamawiającego

dane do faktury

Warunkiem pełnej rezerwacji terminu jest: wpłata zadatku ustalana indywidualnie podczas zgłoszenia (w tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko oraz nazwę imprezy) – brak zadatku po 3 dniach od daty zgłoszenia oznacza wykreślenie z listy uczestników imprezy lub anulowanie rezerwacji terminu.

Studio zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy. W takiej sytuacji Studio zobowiązana jest do zwrotu Klientowi zadatku.

Prowadzenie zabaw i animacji przez animatorów nie polega na przejęciu opieki nad dziećmi, a jedynie na zorganizowaniu czasu dzieciom w czasie trwania imprezy. Dzieci pozostają pod opieką rodziców bądź Klienta.

Studio zastrzega sobie prawo do zmian w programie, po uprzednim powiadomieniu o nich Klienta.

Studio pobiera opłatę za dojazd w postaci kilometrówki do miejscowości poza Kutnem.

Studio rozpoczyna i kończy animacje o ustalonej godzinie.,

  REGULAMIN GRUP TURNIEJOWYCH

  Drodzy Rodzice /Opiekunowie, Tancerze


  W trosce, aby zajęcia taneczne przebiegały sprawnie, na najwyższym poziomie i aby nasza współpraca układała się z największą korzyścią dla dzieci prosimy o przestrzeganie poniższego Regulaminu. Udział dziecka w zajęciach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.


  I. Tancerz przychodząc na zajęcia powinien:


  1. Mieć lekki i wygodny strój do ćwiczeń i obuwie zmienne.

  2. Być wypoczęty, zdrowy i chętny do ćwiczeń.

  3. Słuchać poleceń instruktora.


  II. Rodzic zobowiązuje się :


  1. Przyprowadzać dziecko na zajęcia 5 minut wcześniej przed rozpoczęciem zajęć, a także odbierać po zajęciach. (Dziecko znajduje się pod opieką instruktora od momentu rozpoczęcia do zakończenia zajęć).

  2. Wchodząc na salę zajęć posiadać obuwie zmienne.

  3. Pokryć koszty wszelkich szkód wyrządzonych przez dziecko zarówno w sali, gdzie odbywają się zajęcia jak i na korytarzu oraz w trakcie przeglądów tańca czy innych wyjazdach grupowych.

  4. Przyprowadzać dziecko na dodatkowe próby i występy.

  5. Wspierać dziecko w jego pracy w zespole i pomagać mu wypełniać regulamin tancerza, zachęcać do podnoszenia swoich umiejętności.


  III. Płatności:


  1. Opłata za miesiąc zajęć jest stała, niezależnie od ilości przeprowadzonych lekcji wypadających w miesiącu: jeżeli w miesiącu wypada mniej zajęć (np. ferie, święta) kwota nie jest pomniejszana, a w przypadku większej ilości zajęć opłata nie zwiększa się.

  2. Opłata za tańce uiszczana jest z góry za każdy miesiąc kalendarzowy na pierwszych zajęciach. System rozliczeniowy trwa od 1 do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Opłata w ciągu roku może ulec zmianie.

  3. Instruktor ma prawo nie wpuścić kursanta na zajęcia jeżeli nie otrzyma dowodu wpłaty, bądź ma zaległości w opłatach.

  4.Opłata za zajęcia jest stała i nie jest zmniejszana w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach.

  5. Zaległości wynoszące ponad 30 dni – powodują skreślenie Kursanta z listy uczestników.

  6. Rezygnacje z przynależności do zespołu należy złożyć w formie pisemnej w recepcji STALIBI z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec kolejnego miesiąca.

  7. Rodzic zobowiązuję się zakupić raz w roku strój taneczny niezbędny do występów, a także pokrywać koszty wpisowego na turnieje oraz wyjazdów na konfrontacje taneczne. Opłaty należy uiszczać w wyznaczonym terminie.

  8. Rodzic zobowiązany jest powiadomić organizatora i instruktora o nieobecności dziecka na zawodach w terminie podanym przez organizatora. Organizatora informujemy wysyłając sms z informacją o nieobecności dziecka.

  9. W przypadku niepoinformowania organizatora w wyznaczonym terminie o nieobecności dziecka na turnieju Rodzic również ponosi koszty wpisowego i autokaru.

  10. Nawet nagła choroba i wypadki losowe nie zwalniają Rodziców z uiszczenia opłaty za dziecko.

  11. Warsztaty taneczne są dodatkowo płatne.


  IV Tancerz ma obowiązek:


  1. Przestrzegać poleceń instruktora oraz zachowywać się poprawnie.

  2. Regularnie uczestniczyć w zajęciach tanecznych oraz próbach dodatkowych i warsztatach tanecznych.. Więcej niż 4 nieusprawiedliwione nieobecności grożą skreśleniem z listy tancerzy. W przypadku grup zaawansowanych każda nieobecność powinna być zgłoszona /osobiście lub telefonicznie/.

  3. Brać udział w pokazach i konfrontacjach tanecznych.

  4.Tancerz ma obowiązek jak najszybciej poinformować instruktora i organizatora o swojej nieobecności na konfrontacjach tanecznych

  5. Konsekwentnie podnosić swój indywidualny poziom artystyczny.

  6. Dbać o kostium do tańca poprzez odpowiednie użytkowanie go.

  7. Swoją nienaganną postawą i godnym zachowaniem tworzyć i umacniać dobry wizerunek zespołu.

  8. Dbać o młodszych uczestników zespołu zarówno na próbach jak i na wyjazdach.

  9. Szanować kolegów i koleżanki z zespołu, wykonywać ćwiczenia w parach niezależnie od sympatii.

  10. Zabierać na każde występy legitymacje szkolną.

  11. Podczas trwania zajęć jak i przerw zabrania się spożywania posiłków, używania telefonów komórkowych, żucia gum.

  12. Zabrania się używania wulgarnych słów, przepychania się z innymi uczestnikami, wykonywania niebezpiecznych figur bez koordynacji instruktora.

  13. Zabrania się hałasowania i biegania w oczekiwaniu na zajęcia na korytarzu lub w szatni. Za uszczerbki na zdrowiu powstałe przed lub po zajęciach nie odpowiada instruktor.

  14.Osoby nie będące na ostatniej próbie generalnej przed występem nie mają prawa brać udziału w pokazie. Może się to odbyć tylko za zgodą instruktora.


  V. Pozostałe:


  1.Z uwagi na komfort zajęć wszystkich uczestników, Rodzice i inne osoby towarzyszące nie mogą przebywać na sali tanecznej. Prosimy oczekiwać na dzieci w miejscu do tego wyznaczonym.

  2.W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora STA ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia lub dokonać zmiany instruktora prowadzącego grupę w wyjątkowych okolicznościach.

  3.STA ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca ich przebieg. W przypadku permanentnego łamania regulaminu dziecko może zostać usunięte z grupy.

  4.W przypadku małej liczby uczestników danej grupy STA ma prawo rozwiązać grupę. Istnieje również możliwość łączenia grup.

  5 Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody instruktora.

  6.Uczestnicy zajęć powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (np. NW szkolne). STA nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i kontuzje bez winy STA i osób działających z ramienia studia.

  7.Jeżeli zajęcia nie odbędą się z przyczyn leżących po stronie Studia Tańca Alibi zostaną one odrobione w najbliższym możliwym terminie, albo w kolejnym miesiącu zostanie pomniejszona opłata.

  8.Nagrody pieniężne i rzeczowe zdobyte na turniejach tańca należą do Studia Tańca Alibi. To właściciel studia decyduje na co zostaną przeznaczone wygrane pieniądze.

  9.Każdy uczestnik zajęć na koniec roku szkolnego otrzyma medal ukończenia kursu tanecznego jeżeli uczestniczył w zajęciach cały sezon czyli 10 miesięcy.

  10.Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie obiektu, w którym prowadzone są zajęcia taneczne Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

  11.Tancerz nie może bez wiedzy instruktora wykorzystywać fragmentów choreografii lub całych układów na innych pokazach artystycznych bądź tanecznych, ze względu na prawa autorskie.

  9.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  W celu prawidłowego korzystania ze Strony i innych oferowanych przez STUDIO usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

  1. posiadanie dostępu do sieci Internet;

  2. posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z panelu rezerwacji;

  3. posiadanie aktywnego konta e-mail.

   Usługodawca nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do Strony. W szczególności dostęp do Strony może zostać ograniczony w związku z koniecznością przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych rozwiązań.


   Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:

   1. naruszających dobre imię osób trzecich;

    2. naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa osób trzecich;

    3. naruszających praw własności intelektualnej osób trzecich;

    4. stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji;

    5. namawiających do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem

   REGULAMIN PRZEDSZKOLI

   Zajęcia taneczne organizowane przez Studio Tańca Alibi odbywać się będą na terenie Przedszkola Państwa dziecka raz w tygodniu po 30 minut.


   I. Płatności:


   1.Opłata za zajęcia taneczne uiszczana jest z góry na początku każdego miesiąca rozliczeniowego w wysokości 44 zł (w tym 8% VAT) za miesiąc (4 zajęcia po 30 minut);


   2.Opłata za zajęcia jest stała, nie jest zmniejszana w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach. Nieobecność dziecka można odrobić w Studio Tańca Alibi na Placu Wolności 1.


   3. Zaległości wynoszące ponad 30 dni – powodują skreślenie Kursanta z listy uczestników.


   4.Okres wypowiedzenia uczestnictwa w zajęciach wynosi 1 miesiąc i ma formę pisemną.


   5.Warunkiem rezerwacji miejsca na zajęciach jest dokonanie opłaty za wybrane zajęcia zgodnie z cennikiem podanym na stronie internetowej oraz zaakceptowanie regulaminu. Osobom zapisanym, ale bez wniesionej opłaty STA nie gwarantuje miejsca na wybranych zajęciach.


   6. Opłatę dokonujemy poprzez aplikację ActivNow po uprzednim zapisaniu dziecka na stronie www.studiotancaalibi.pl w zakładce zapisy


   II. Rodzic:


   1.Oświadczam, iż dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do brania udziału w zajęciach tanecznych.


   2.Wyrażam zgodę na fotografowanie i filmowanie dzieci podczas zajęć tanecznych i pokazów oraz zamieszczanie zdjęć na stronie internetowej i materiałach reklamowych.


   3.Zobowiązuję się do pokrycia kosztów zajęć.


   4.Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Kursantów jest Studio Tańca Alibi. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Studio Tańca Alibi dla celów organizacji kursów tańca przez okres 10 lat. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Zgłaszając swoje dane w celu uczestnictwa w zajęciach organizowanym przez STAlibi. Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwi przeprowadzenie prawidłowej reje-stracji Uczestnika przez STAlibi.


   5.Zapoznałam/łem się z regulaminem Studia Tańca Alibi i zobowiązuje się do jego przestrzegania.


   10.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

           Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy, iż administratorem danych osobowych klienta jest STUDIO TAŃCA ALIBI DOROTA CIOŁKOWSKA, Komadzyn 27 99-300 Kutno NIP 7752182562

   Dane osobowe klienta mogą zostać udostępnione pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora, a także podmiotom, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych, w tym dostawcom usług technicznych, kurierskich, pocztowych, księgowych, informatycznych, marketingowych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi przygotowanie oferty.

   Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w poniższych celach:

   w zakresie odbierania i archiwizowania oświadczeń woli klienta, jako realizacji praw osób korzystających z usług świadczonych przez Administratora;

   w celach analitycznych [doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych produktów w oparciu także o uwagi klienta na ich temat i zainteresowanie klienta, optymalizacji procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej w tym reklamacji, itp.]; w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO );

   w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

   w celu oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb klienta, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO) – jeżeli wyrazisz na to zgodę;

   w celu wykonywania umów, których stroną jest klient lub podjęcia działań na żądanie klienta przed zawarciem umowy, tj. skutecznego złożenia zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

   po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania newsletterów (w tym także w postaci smsów/mmsów wysyłanych na podany przez klienta numer telefonu).

   w celu dochodzenia roszczeń Akademii na podst. art. 6 ust. 1 lit. d) RODO

   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w zakresie obrony i dochodzenia roszczeń Studia

   W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

   a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

   b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych

   c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),

   d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

   e) prawo do przenoszenia danych

   f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych

   W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

   Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będziesz mógł wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani nie będą profilowane.

   Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak ich wykonania może uniemożliwić świadczenie usługi przez Studio.
   REGULAMIN UCZESTNIKA JUMPING FROG

   1.Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Studio Tańca Alibi jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich Regulamin dotyczy ich prawnych opiekunów.

   2.Uczestnicy zajęć/ich opiekunowie wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie podczas zajęć, warsztatów i pokazów oraz zamieszczanie zdjęć na stronie internetowej i materiałach reklamowych.

   3.Uczestnicy zajęć/ich opiekunowie oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.

   4.Studio Tańca Alibi nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy spowodowane niewłaściwym użytkowaniem trampoliny, a także nieprzestrzeganiem regulaminu.

     

   Użytkowanie trampoliny: 

   • Obowiązuje obuwie zmienne – inne od tego, w którym się przyszło !!! Wejście na trampolinę może być tylko w czystym i zmienionym obuwiu sportowym, gdyż piasek i kamyki z butów przecierają i niszczą batut trampoliny. Podeszwa obuwia powinna być w miarę gładka i bez dodatkowej amortyzacji oraz bez jakichkolwiek wypustek.

   • niedozwolone jest korzystanie ze sprzętu więcej niż jednej osobie w tym samym czasie

   • dzieci mogą używać trampoliny tylko pod opieką dorosłych, posiadających kompetencje na temat jej użytkowania

   • wejście i zejście z trampoliny powinno odbywać się w kontrolowany sposób, nie należy z niej zeskakiwać

   • należy usunąć wszystkie ostre elementy ubioru i biżuterię przed przystąpieniem do użytkowania sprzętu

   • właściciel lub instruktor zobligowani są do powiadomienia ćwiczących osób o instrukcji i zasadach użytkowania trampoliny przed zajęciami

     Przeciwwskazania do skakania na trampolinie:

   - ogólny zły stan zdrowia

   - dyskopatia

   - ciąża oraz okres do 6 miesięcy po porodzie, kiedy ciało kobiety wraca do formy

   - zaburzenie równowagi (błędnik)

   - koślawość stóp i kolan

   - nadciśnienie tętnicze

   - choroby układu krążenia

   - urazy stawu skokowego i kolan

   - niestabilność stawów

   - nietrzymanie moczu

   - choroby serca

   - choroby kości i osteoporoza

   - endoprotezy

      Zasady rezerwacji  z zajęć Jumping Frog  

   • Warunkiem rezerwacji trampoliny na kolejny miesiąc jest wykupienie karnetu na ostatnich zajęciach danego miesiąca (np. na ostatnich zajęciach września opłacamy październik)

   • Rezerwacje nie potwierdzone wpłatą dzień przed startem zajęć będą usuwane z listy rezerwacji.

   • Pierwszeństwo udziału w zajęciach mają osoby kupujące cały karnet a nie pojedyńcze wejścia

     Do 20 dnia każdego miesiąca w sekretariacie dokonywane są zapisy i rezerwacje miejsca treningowego na kolejny miesiąc kalendarzowy. Osoby, które regularnie uczestniczą w zajęciach również zobowiązane są do potwierdzenia swojej obecności w kolejnym miesiącu. 

   • Zakupione karnety obowiązują tylko przez miesiąc kalendarzowy.

   • STA nie zwraca wniesionych opłat w przypadku nie pojawienia się na zajęciach.